Iščete nekoga za upravljanje vaše stavbe? Kliknite na gumb ter nas kontaktirajte še danes.

INFORMACIJE ZA ETAŽNE LASTNIKE, STANOVALCE

Sodelujemo z zunanjimi preverjenimi sodelavci, ki vam nudijo kvalitetne storitve za vaše boljše bivanje.

Čiščenje

 • Pometanje in pomivanje stopnic
 • Čiščenje stekla na vhodnih vratih
 • Čiščenje okna nad stopnicami na tri mesece oz. po potrebi
 • Čiščenje poštnih nabiralnikov
 • Pometanje pred vhodom objekta
 • Čiščenje okoli prostora za zabojnikov smeti
 • Čiščenje stopniščne ograje
 • Brisanje prahu na gasilnih aparatih, števcih in ceveh ogrevanja, stikal
 • Čiščenje kleti in drugih pomožnih prostorov v stanovanjski enoti
 • Čiščenje pajčevin

Urejanje okolice

 • čiščenje okolice
 • košnja trave
 • obrez grmovja
 • posek ali obrez drevja
 • odvoz na deponijo
 • pluženje snega

Požarno varnostni pregled

 • izdelava požarnega načrta
 • meritve elektro inštalacij
 • strelovodnih naprav

Hišniške storitve

 • skrbi za brezhibnost in urejenost ter nadzor nad delovanjem vseh skupnih delov in naprav stavbe;
 • pooblaščeni delavec izvajalca (v nadaljevanju: hišnik-vzdrževalec) sam opravlja manjša popravila na skupnih delih in napravah stavbe (npr. manjša popravila na instalacijah, zamenjava dotrajanih teles in pregorelih žarnic v skupnih prostorih, opravila oz. zamenjava stikal, varovalk, ključavnic, vzdrževanje oken in vrat na skupnih prostorih, vzdrževanje stikov s servisno službo v primeru okvare domofona, avtomatskega odpiranja vhodnih in kletnih vrat ali drugih elektro naprav);
 • skrbi in izvaja čim hitrejšo odpravo napak z namenom nemotenega obratovanja stavbe;
 • za skupne dele in naprave, ki so v garanciji in za izvedbo del, za katera hišnik-vzdrževalec ni pooblaščen in usposobljen, je dolžan v sodelovanju z upravnikom stavbe pravočasno organizirati odpravo napak s strani pooblaščenih servisnih služb;
 • obveščanje pooblaščenih servisov o potrebnih popravilih ter rednih vzdrževalnih delih v predpisanih intervalih;
 • sodeluje pri izvajanju servisnih in drugih vzdrževalnih delih v stavbi, ki jih izvajajo pooblaščeni serviserji ter druge tretje osebe, ki jim je bila izvedba del poverjena;
 • vodi evidence ogledov, naročil, reklamacij in popravil z navedbo vgrajenih materialov;
 • skrbi za hrambo navodil in druge tehnične dokumentacije, ki je potrebna za varno obratovanje in vzdrževanje naprav v stavbi;
 • vodi dnevnika dela, kamor sproti dnevno zapisuje vse svoje aktivnosti in ugotovljene pomanjkljivosti ter ukrepe za odpravo le-teh;
 • V primeru potrebe izobešanje in vračanje zastav, izobeša državno zastavo ob državnih praznikih;
 • po potrebi odstranjevanje snega in soljenje dostopnih pešpoti, pred vhodi v objekt in na direktnih dostopnih pešpoteh do stavbe;
 • vzdrževanje in urejanje pripadajočih funkcionalnih površin; košnja in urejanje zelenic, grmovnic, funkcionalnih poti, jesensko grabljenje listja in po potrebi odvoz na deponijo (strošek deponije ni vštet v ceno storitve);
 • tekoče obvešča upravnika o vseh svojih ugotovitvah in ukrepih;
 • opravlja mesečni popis stanja glavnih merilnih mest za vodo;
 • izvaja preventivne ukrepe varstva pred požarom, določene s požarnim redom stavbe, še posebej:
 • skrbi, da so hodniki in stopnišča vedno prehodna, da je prost dostop do zasilnih in stranskih izhodov;
 • skrbi, da je prost dostop do vseh gasilnih aparatov in hidrantov ter drugih delovnih sredstev za gašenje požara, glavnih el. stikal in omaric za prvo pomoč;
 • po potrebi in na povabilo sodeluje na sestankih nadzornega odbora stavbe ter zborih lastnikov stavbe;
 • upravniku in naročniku predlaga izvedbo del in ukrepov z namenom tehnično optimalne in stroškovno racionalne uporabe stavbe.
 • Nadzor nad delovanjem osebnih dvigal, po potrebi poklicati servisno službo, skrb za redno čiščenje strojnice dvigala ter po potrebi reševanje potnikov iz dvigala v primeru okvare le tega.
 • Pregled hidrofonih naprav ter vzdrževanje tlačnih posod v skladu z navodili proizvajalca
 • Vzdrževanje prostora zabojnikov za odpadke in druga dela povezana z zabojniki
 • Redni pregled hišne kanalizacije ter po potrebi čiščenje jaškov za odvod meteorne vode
 • Nadzor nad uporabo skupnih prostorov in okolice objekta ter ukrepanje v primeru potrebe za ohranitev reda ter poročanje pooblaščenim predstavnikom lastnikov – nadzornemu odboru.

KDO SPREJME NAČRT VZDRŽEVANJA

Načrt vzdrževanja pripravi upravnik, etažni lastniki pa določijo vzdrževalna dela, ki se bodo opravila. Dogovorijo se tudi za način zagotavljanja denarnih sredstev z vplačili v rezervni sklad. Načrt vzdrževanja sprejmejo etažni lastniki za obdobje najmanj enega leta in največ pet let.
Če katerikoli etažni lastnik meni, da načrt vzdrževanja ne zagotavlja ohranjanja pogojev za bivanje v posameznem delu ali osnovnega namena večstanovanjske stavbe kot celote, lahko predlaga, da sodišče v nepravdnem postopku naloži preveritev ustreznosti načrta vzdrževanja izvedencu
Če etažni lastniki ne sprejmejo načrta vzdrževanja, lahko katerikoli etažni lastnik predlaga, da stanovanjska inšpekcija začasno določi etažnim lastnikom načrt vzdrževanja.

PRAVILNIK O VZDRŽEVANJU STAVB

Če ima večstanovanjska stavba več kot dva etažna lastnika in več kot osem posameznih delov, morajo etažni lastniki določiti upravnika in rezervni sklad

Kaj je rezervni sklad:
Rezervni sklad je instrument stanovanjskega zakona (14. oktobra 2003) za zagotavljanje vzdrževanja večstanovanjskih stavb. V rezervnem skladu se mesečno zbirajo sredstva lastnikov stanovanj v večstanovanjskih stavbah, za njihovo vzdrževanje. Namen rezervnega sklada je zagotoviti vzdrževanje stanovanjskega fonda, hkrati pa porazdeliti stroške lastnikov na daljše obdobje.

Kdo upravlja s sredstvi rezervnega sklada:
Novi stanovanjski zakon določa upravniku, da se vsa vplačila etažnih lastnikov v rezervni sklad vodijo na posebnem transakcijskem računu. Če upravnik opravlja upravniške storitve za več večstanovanjskih stavb, mora za sredstva rezervnega sklada voditi knjigovodsko ločeno evidenco za vsako stavbo. Ravno tako se loči po samostojnih hišnih številkah.

PRAVILNIK O VZDRŽEVANJU STAVB

S klikom odprete pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj.

Kliknite na prilogo za prenos.

Priloga 1: Standardi vzdrževanja stavb in stanovanj
Priloga 2: Standardi opremljanja in vzdrževanja zemljišča stavbe
Priloga 3: Redna vzdrževalna dela manjše vrednosti
Priloga 4: Obratovalni stroški

Tehnične storitve

Pregled hiše in stalni nadzor nad stanjem hiše in delovanjem skupnih instalacij, naprav in opreme, izdelava predlogov načrta vzdrževanja, zbiranje ponudb za posamezna večja vzdrževalna dela, objava del in zbiranje ponudb in predračunov, priprava in sklepanje pogodb za servisna dela in kontrole nad skupnimi instalacijami, napravami in opremo ter kontrolo nad stavbo, organizacija nadzora pri izvajanju del in finančni, količinski in kakovostni prevzem le-teh, organizacija nujnih intervencijskih del, organizacija izvedbe vzdrževanja hiše, urejanje odškodninskih zahtevkov z zavarovalnico na osnovi sklenjenih zavarovalnih pogodb, izdelava letnega poročila o delu upravnika za večstanovanjsko hišo.

Kontakt

NASLOV

T&S d.o.o.
Parmova 53
1000 Ljubljana

KONTAKT

E pošta: ts@siol.net
Mobitel: 041 740 856
Mobitel: 070 868 547